Home Reklamacje

Reklamacje

Serwis APPLEMOBILE.PL na każdą naprawę udziela 6 miesięcznej, ograniczonej gwarancji na wykonaną pracę oraz zainstalowane elementy zamienne. Gwarancja zabezpiecza Klientów na wypadek ujawnienia się wad ukrytych, które w chwili przekazania urządzenia po naprawie nie mogły być i nie zostały wykryte i usunięte przez Serwis. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad ukrytych, których ujawnienie się nie jest wynikiem przypadkowego lub celowego działania Klienta. Serwis nie usunie wad w ramach ochrony gwarancyjnej powstałych w wyniku zaniedbań.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

 

§ 1 Warunki i zasady udzielanej gwarancji

 1. Serwis APPLEMOBILE.PL udziela 6-miesięcznej gwarancji na wady wykonanych prac naprawczych oraz wmontowane do urządzenia części zamienne.
 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od datyosobistego odbioru urządzenia przez Klienta lub od jego doręczenia Klientowi.
 3. Gwarancja dotyczy jedynie elementów wymienionych przez Serwis i nie jest udzielana na całe urządzenie.
 4. Serwis zabezpiecza urządzenie przed ingerencją osób trzecich plombą gwarancyjną. Ingerencja osób trzecich wewnątrz urządzenia jest równoznaczna z rezygnacją z gwarancji udzielanej przez Serwis. Uszkodzona plomba gwarancyjna jest równoznaczna z ingerencją osób trzecich wewnątrz urządzenia.
 5. Gwarancja nie obowiązuje w razie mechanicznego uszkodzenia urządzenia bądź ingerencji cieczy.
 6. W razie wystąpienia wad, Klient zobowiązany jest dokonać ich zgłoszenia na piśmie oraz dostarczyć na swój koszt urządzenie do Serwisu – w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia.
 7. Jeżeli w wyniku zaniechania dostarczenia urządzenia do Serwisu w terminie o którym mowa w pkt. 6 powyżej, dojdzie do uszkodzenia bardziej rozległego, aniżeli wynikającego z treści zgłoszenia – Serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub wymagać od Klienta udziału w sfinansowaniu kosztów naprawy.
 8. Serwis usunie wady w rozsądnym czasie, niezbędnym do wykonania roszczeń gwarancyjnych.
 9. Gwarancja obowiązuje do ostatniego dnia jej trwania włączenie. Usterki wykryte po zakończeniu gwarancji będą usuwane odpłatnie, jak w przypadku zlecenia Naprawy bądź Próby naprawy.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do niezrealizowania naprawy gwarancyjnej, w zamian za zwrot zapłaconej kwoty z tytułu wykonanej usługi.

§ 2 Warunki i zasady realizacji Reklamacji

 1. W przypadku wykrycia wad i usterek po wykonaniu Naprawy lub Próby naprawy, Klient zobowiązany jest dokonać ich zgłoszenia (ze wskazaniem czy korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi czy udzielonej przez Serwis gwarancji) oraz dostarczyć na swój koszt urządzenie do Serwisu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres serwis@applemobile.pl lub Apollo Rafał Stencel al. Wojska Polskiego 50, 70-475 Szczecin.
 3. Rejestracja Reklamacji Naprawy wysyłkowej lub Reklamacja Próby naprawy wysyłkowej, odbywa się zgodnie z postanowieniami § 3 punktu Regulaminu. Klient w trybie reklamacyjnym wpisuje w opisie naprawy „REKLAMACJA” oraz numer zlecenia. Formularz zgłoszenia Reklamacji dostępny jest TUTAJ.
 4. Podstawą realizacji Reklamacji jest dowód wykonania usługi np. rachunek (oryginał) lub faktura (może być sam numer faktury VAT). Rachunek lub numer faktury należy dołączyć do przesyłki z reklamowanym urządzeniem. To na Kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia przysługujących mu praw gwarancyjnych.
 5. Serwis rozpozna Reklamację w terminie 14 dni roboczych.
 6. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek, Serwis poinformuje o tym fakcie Klienta, który jest uprawiony do odstąpienia od umowy, z jednoczesnym zwrotem kosztów wykonanej Naprawy lub Próby naprawy. Zwrot kosztów wykonanej usługi, wymaga uprzedniego zwrotu przez Klienta części zamiennych zamontowanych w urządzeniu przez Serwis oraz oryginału rachunku lub podpisanej faktury korygującej VAT. Demontażem elementów zajmuje się wyłącznie Serwis APPLEMOBILE.PL pod rygorem odmowy realizacji procedury zwrotu kosztów.
 7. Serwis może ponownie zainstalować elementy uszkodzone, zwrócone Klientowi na jego wezwanie bezpłatnie, jeżeli ten dysponuje takimi.

Wszystkie obowiązki oraz prawa wynikające z zawarcia umowy na Naprawę lub Próbę naprawy urządzenia rozstały opisane w zaakceptowanym przy składaniu zlecenia REGULAMINIE.