Home Regulamin

Regulamin

– Regulamin serwisu APPLEMOBILE.PL –

 

 

§ 1 Definicje

 

   1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zlecenia naprawy, bądź próby naprawy urządzenia elektronicznego.
   2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zmianami).
   3. Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług naprawy, bądź próby naprawy urządzeń elektronicznych. Serwis APPLEMOBILE.PL– punkt napraw urządzeń elektronicznych, prowadzony przez Rafała Stencel w ramach działalności gospodarczej pod firmą APOLLO Rafał Stencel z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 50/U9, 70-475 Szczecin, NIP: 852 191 36 93, wykonujący usługi Naprawy bądź Próby naprawy urządzenia elektronicznego.
   4. Autoryzowany Serwis My APPLE– punkt napraw produktów tworzonych przez firmę APPLE Inc., autoryzowany przez MyApple.pl
   5. Serwis– dział napraw Serwisu APPLEMOBILE.PL
   6. Urządzenie– urządzenie elektroniczne dostarczone do Serwisu przez Klienta w celu jego naprawy.
   7. Naprawa– usługa świadczona przez Serwis APPLEMOBILE.PL na rzecz Klienta, mająca na celu doprowadzenie niesprawnego (w stopniu znanym Klientowi) urządzenia elektronicznego do prawidłowego funkcjonowania (usunięcie usterki). Naprawa wykonywana jest w sposób jednorazowy, zmierzający do osiągnięcia rezultatu w postaci eliminacji usterki, najczęściej poprzez zainstalowanie elementów zamiennych bądź innych czynnościach naprawczych Serwisu. Naprawa nie obejmuje żadnych innych prac ponad usunięcie usterki. Naprawę należy odróżnić od Próby naprawy, o której mowa w pkt. 8 poniżej. Naprawa może być poprzedzona Próbą naprawy.
   8. Próba naprawy– usługa świadczona przez Serwis APPLEMOBILE.PL na rzecz Klienta, polegająca na podjęciu przez Serwis próby doprowadzenia niesprawnego urządzenia elektronicznego do prawidłowego funkcjonowania, którego stopnia uszkodzenia nie można określić przed przystąpieniem do wykonania usługi (diagnoza). Próbą naprawy poprzedzona jest w szczególności Naprawa urządzenia elektronicznego po ingerencji cieczy (zalanie), jak również Naprawa urządzenia elektronicznego o znacznym stopniu zniszczenia, którego uszkodzeń nie można ustalić, bez uprzedniego wykonania czynności przygotowawczych.
   9. Naprawa lub Próba naprawy stacjonarna – usługa Naprawy lub Próby naprawy urządzenia elektronicznego dostarczonego przez Klienta osobiście, świadczona w siedzibie Serwisu.
   10. Naprawa lub Próba naprawy wysyłkowa – usługa Naprawy lub Próby naprawy urządzenia elektronicznego dostarczonego przez Klienta drogą wysyłkową, świadczona na odległość w siedzibie Serwisu.
   11. Gwarancja– okres ochrony Klienta od wad ukrytych zainstalowanych elementów zamiennych oraz wykonanej usługi.
   12. Karta gwarancyjna – pisemna karta gwarancyjna, wydawana od dnia 1.09.2019 roku na każde urządzenie z udzieloną przez Serwis gwarancją. Karta gwarancyjna jest dowodem na to, co jest przedmiotem gwarancji oraz na jaki okres obowiązuje.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty Serwisu APPLEMOBILE.PL dostępnego pod adresem applemobile.pl. Serwis prowadzony jest przez firmę Rafała Stencel w ramach działalności gospodarczej pod firmą APOLLO Rafał Stencel z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 50/U9, 70-475 Szczecin, NIP: 852 191 36 93. Serwis oferuje usługi Naprawy bądź Próby naprawy urządzeń elektronicznych stacjonarnie jak i na odległość.

Regulamin określa w szczególności:

  1. Zasady dokonywania rejestracji zleceń Naprawy oraz Próby naprawy wysyłkowej.
  2. Odpowiedzialność Serwisu za dostarczone urządzenia elektroniczne, zabezpieczenie oraz transport dostarczonych urządzeń elektronicznych z powrotem do Klienta.
  3. Warunki i zasady świadczenia usług Naprawy i Próby naprawy.
  4. Warunki i zasady udzielanej gwarancji.
  5. Warunki i zasady realizacji reklamacji.

§ 3 Zasady dokonywania rejestracji zleceń Naprawy oraz Próby naprawy wysyłkowej

 

 1. Korzystanie z Serwisu APPLEMOBILE.pl wymaga uzyskania przez Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 2. Naprawa bądź Próba naprawy wysyłkowej, realizowane są za pośrednictwem serwisu internetowego https://applemobile.pl– „Dział SERWIS” -„ZGŁOŚ NAPRAWĘ WYSYŁKOWĄ”. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i znanym mu stanem urządzenia oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Po dokonaniu zlecenia Naprawy bądź Próby naprawy wysyłkowej, Klient otrzyma wiadomość e-mailową z Potwierdzeniem zlecenia. Potwierdzone zlecenie otrzymuje status „Oczekujemy na urządzenie”. Klient nie ma obowiązku przekazania urządzenia po zleceniu Naprawy lub Próby Naprawy. Przekazanie urządzenia do Naprawy lub Próby naprawy jest dobrowolne, a nieprzekazanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami po stronie Klienta. Brak dostarczenia urządzenia do Serwisu w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zlecenia, powoduje jego automatyczne anulowanie.
 4. Dostarczenie urządzenia do Serwisu odbywa się na koszt Klienta, wysyłkowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub dowolnej firmy kurierskiej. Serwis APPLEMOBILE.PL współpracuje z firmą kurierską kurjerzy.pl, co umożliwia łatwe zamówienie kuriera podczas składania zamówienia Naprawy lub Próby naprawy. Skorzystanie z usług Kurjerzy.pl przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Serwis nie odpowiada za jakość usług tejże firmy.
 5. W przypadku zlecenia Naprawy lub Próby Naprawy wysyłkowej, po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem, Serwis zmienia status zlecenia na „Przyjęty do Naprawy”. Oznacza to, że urządzenie zostało dostarczone do serwisu i zakolejkowane do wykonania usługi.
 6. Klient może na bieżąco sprawdzać status zlecenia na stronie internetowej https://applemobile.pl. Każda zmiana statusu zamówienia potwierdzana jest wiadomością e-mailową.
 7. W trosce o wysoki poziom bezpieczeństwa Klienta, serwis NIE ma możliwości edycji danych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym. Klient, który popełnił błąd we wprowadzonych danych, proszony jest o złożenie kolejnego zamówienia z użyciem poprawnych danych, a następnie poinformowanie serwisu pod adresem serwis@applemobile.pl o złożeniu nowego zlecenia. Błędne zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 8. Po dokonanej Naprawie bądź Próbie naprawy wysyłkowej, Serwis odsyła urządzenie na adres podany w zleceniu. Zmiana adresu wysyłki lub danych księgowych do wystawienia dokumentu fiskalnego, w tym paragonu czy FVAT, wymaga złożenia nowego zamówienia, zgodnie z procedurą. Serwis nie odpowiada za odesłanie urządzenia na błędnie podany przez Klienta adres w zleceniu. Samo przesłanie nowego adresu mailem/pocztą/listem bez założenia zlecenia z nowym adresem uznawane jest za niebyłe. Serwis nie będzie reagował na takie próby zmiany adresu.
 9. W razie Naprawy bądź Próby naprawy wysyłkowej, Klient zobowiązany jest dołączyć do przesyłanego urządzenia kartkę z zapisanym numerem zlecenia, który otrzyma wraz z e-mailowym Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia. Brak kartki z numerem zlecenia może spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
 10. Serwis ma prawo odmówić zrealizowania zlecenia naprawy bez podania przyczyn. Na stronie Zgłoś naprawę wysyłkową publikowana jest także lista urządzeń, w których serwis nie realizuje napraw. Dostarczenie urządzenia z listy nieobsługiwanych będzie skutkowało odesłaniem urządzenia do nadawcy na jego koszt w kwocie 29 złotych.

 

§ 4 Odpowiedzialność Serwisu za dostarczone urządzenia elektroniczne, zabezpieczenie oraz transport dostarczonych urządzeń elektronicznych z powrotem do Klienta

 

 1. Dostarczenie urządzenia do Serwisu odbywa się na koszt Klienta, wybraną przez niego metodą tj. osobiście bądź wysyłkowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub dowolnej firmy kurierskiej.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie urządzenia wysłanego przez Klienta. Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia spoczywa na Kliencie, którego obowiązkiem jest odpowiednie jego zabezpieczenie na czas transportu oraz na firmie transportowej, której Klient powierzył doręczenie przesyłki. W razie widocznego uszkodzenia przesyłki, Serwis sporządzi odpowiedni protokół w obecności osoby doręczającej paczkę. Jeżeli uszkodzenie zostanie wykryte dopiero po otwarciu przesyłki, Serwis natychmiast poinformuje o tym fakcie Klienta.
 3. Serwis zapewnia odpowiednie zabezpieczenie urządzenia na czas transportu oraz ubezpiecza przesyłkę do kwoty 500,00 złotych w cenie usługi. Za dodatkową opłatą, Klient jest uprawniony do podwyższenia kwoty ubezpieczenia. W razie widocznego uszkodzenia przesyłki, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół w obecności osoby doręczającej paczkę. Jeżeli uszkodzenie zostanie wykryte dopiero po otwarciu przesyłki, Klient powinien natychmiast poinformować o tym fakcie Serwis.
 4. Klient zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia bez akcesoriów, karty SIM, pamięci oraz innych elementów, które nie są niezbędne do wykonania usługi. Serwis nie odpowiada za przesłane i pozostawione akcesoria (kartę SIM, etui, protektory, nośniki danych, etui).
 5. Koszt dostarczenia urządzenia do Serwisu oraz z powrotem do Klienta ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej.

 

§ 5 Warunki i zasady świadczenia usług Naprawy i Próby naprawy

 

 1. Serwis realizuje pogwarancyjne Naprawy oraz Próby naprawy urządzeń elektronicznych.
 2. W przypadku, gdy stopnia uszkodzenia urządzenia nie można określić przed przystąpieniem do wykonania usługi, Serwis poinformuje Klienta o konieczności dokonania czynności przygotowawczych zmierzających do ustalenia stanu urządzenia, możliwości usunięcia usterki (diagnoza) oraz przewidywanych kosztów Naprawy (wycena). Klient ma prawo do odstąpienia od umowy do dokonanej przez Serwis diagnozie oraz wycenie. W razie odstąpienia od Naprawy wysyłkowej, Serwis odeśle urządzenie na koszt Klienta, zgodnie z postanowieniami §8 pkt. 10 Regulaminu.
 3. Naprawa lub Próba Naprawy odbywa się w czasie koniecznym do wykonania usługi, o którym Serwis poinformuje Klienta. Czas naprawy może zostać wydłużony, w przypadku konieczności oczekiwania przez Serwis, na części zamienne niezbędne do wykonania usługi.
 4. Czas Naprawy lub Próby naprawy podany przez Serwis jest czasem przewidywanym. Serwis nie odpowiada za niedotrzymanie przewidywanego terminu, z przyczyn niezależnych od Serwisu.
 5. Jeżeli w trakcie wykonywania Naprawy lub Próby naprawy, w urządzeniu wykryte zostaną inne usterki, Serwis poinformuje Klienta o ich wykryciu, możliwościach ich usunięcia oraz cenie. Klient w takim wypadku ma możliwość zrezygnowania z całej usługi, bez żadnych kosztów.
 6. Próba naprawy urządzenia po ingerencji cieczy niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia innych elementów urządzenia. W takiej sytuacji Serwis nie odpowiada za uszkodzenia innych elementów urządzenia.
 7. Serwis nie odpowiada za utratę praw związanych z urządzeniem, w związku ze zleconą przez Klienta Naprawą lub Próbą Naprawy, skutkującą ingerencją Serwisu wewnątrz urządzenia. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia plomb gwarancyjnych, elementów ochronnych na płycie głównej oraz innych elementów, których nieusunięcie uniemożliwiałoby zrealizowanie usługi bądź procesu przygotowawczego do wykonania usługi.
 8. Serwis nie odpowiada za dane zapisane w pamięci urządzenia, jak również za pozostawioną kartę pamięci, kartę SIM oraz akcesoria dołączone do urządzenia, które nie są niezbędne do wykonania usługi.
 9. Serwis nie ma obowiązku zwracania uszkodzonych elementów, wymontowanych z urządzenia podczas Naprawy oraz ich przechowywania. Klient zobowiązany jest do wyraźnego wezwania Serwisu do zwrotu elementów uszkodzonych podczas składania zlecenia oraz zabrania ich przy odbiorze urządzenia. Elementy uszkodzone, niezabrane przez Klienta, będą utylizowane lub podawane recyklingowi.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu elementów uszkodzonych, w szczególności elementów, których wymontowanie w całości z urządzenia jest niemożliwe lub umowa handlowa z dystrybutorem wymaga od Serwisu zwrot uszkodzonego elementu 1 : 1 za element sprawny. Klient ma prawo zrezygnować z Naprawy w przypadku odmowy zwrotu uszkodzonych elementów jedynie w sytuacji, gdy przez złożeniem zlecenia wezwał Serwis do ich zwrotu.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrócenia urządzenia po wykonaniu Próby naprawy w stanie gorszym niż dostarczono. Dotyczy to szczególnie ciężkich uszkodzeń np. po ingerencji cieczy, gdzie postępująca korozja w czasie, może powodować degradację elementów elektronicznych, tym samym pogarszając stan urządzenia, niezależnie od czynności podejmowanych przez Serwis.
 12. Po wykonaniu Naprawy oraz Próby naprawy, Serwis dokonuje badania sprawności całego urządzenia, a o wynikach informuje Klienta.
 13. Każda naprawa urządzenia po kontakcie z cieczą jest traktowana jako Próba naprawy. Klient dostarczając urządzenie po zalaniu potwierdza, że jest mu znana procedura Próby naprawy i wynikające z niej konsekwencje.
 14. Serwis nie odpowiada za szkody wynikające z realizacji zlecenia naprawy, będące następstwem decyzji producenta, zmian programowych i w związku z nimi ograniczeń w funkcjonalności i możliwości działania urządzenia, które to zmiany nastąpiły już po wykonaniu zlecenia naprawy.
 15. W związku z polityką ekologiczną producenta, Serwis nie zwraca starych, uszkodzonych wyświetlaczy, które zostały wymienione na nowe. Po wymianie ekranu na nowy, stary jest zwracany 1 do 1 producentowi.
 16. Klient akceptuje fakt, że po wykonaniu naprawy w Serwisie, traci możliwości skorzystania z usługi serwisu producenta, także tych odpłatnych. W związku z tym, że każda ingerencja poza serwisem producenta jest traktowana jako nieautoryzowana ingerencja, Klient potwierdza, iż rozumie fakt, że producent w takim wypadku będzie twierdził, że wymieniona część nie jest oryginalna, nawet jeżeli jest, co wynika z procedur producenta.

§ 5.1 Warunki i zasady udzielanej gwarancji w urządzeniach wymienionych na nowe przez Apple w ramach programu wymiany urządzeń na wolne od wad

 1. Serwis APPLEMOBILE.PL należy do grupy autoryzowanych serwisów pogwarancyjnych przez MyApple.pl. W ramach współpracy z MyApple, Serwis oferuje możliwość skorzystania nie tylko z usług pogwarancyjnych oferowanych przez APPLEMOBILE.PL, ale również przez serwis producenta Apple Inc. Serwis jest wyłącznie pośrednikiem w kontakcie Klienta Serwisu z serwisem producenta Apple Inc.
 2. Serwis APPLEMOBILE.PL nie realizuje napraw w ramach serwisu producenta, co oznacza, że nie jest stroną w przypadku ewentualnych roszczeń
 3. Usługa wymiany urządzenia na wolne od wad polega na odpłatnej wymianie urządzenia, które Klient przekazuje Serwisowi z prośbą o pośrednictwo w załatwieniu formalności związanych z procedurą wymiany uszkodzonego urządzenia na wolne od wad
 4. Gwarantem urządzenia wymienianego na wolne od wad jest Apple Inc.
 5. Zgodnie z zasadami programu wymiany urządzenia na wolne od wad w Apple Inc, serwis producenta zapewnia:
  1. 90 dni gwarancji w przypadku urządzeń pierwotnie nabytych u oficjalnego polskiego dystrybutora z polskiej dystrybucji,
  2. ciągłość gwarancji z urządzenia wymienianego na wolne od wad, chyba że, urządzenie wymieniane nie posiada jej gwarancji lub okres do jej zakończenia jest krótszy niż 90 dni
  3. 90 dni gwarancji na urządzenia, którym pozostały czas do zakończenia gwarancji jest krótszy niż 90 dni
  4. 90 dni gwarancji w przypadku urządzeń nabytych poza oficjalną polską dystrybucją, w tym tych spoza polskiego rynku
 6. Cena wymiany urządzenia na wolne od wad różni się w zależności od modelu urządzenia. Aktualny cennik do wglądu u obsługi Serwisu.
 7. Urządzenie wymienione w ramach programu wymiany na wolne od wad można naprawiać w ramach gwarancji w dowolnym serwisie Apple Inc
 8. Urządzenie wymieniane na wolne od wad będzie w dokładnie tej samej konfiguracji, jak urządzenie pierwotne. W tym również będzie posiadał te same usługi – SIMLOCK | MDM | itp.
 9. Wymieniane jest samo urządzenie, bez pudełka, akcesoriów i innych elementów zestawu.
 10. APPLEMOBILE.PL nie odpowiada za zmiany zasad producenta w kwestii przysługujących mu praw gwarancyjnych. Gwarantem jest firma Apple Inc., nie APPLEMOBILE.PL

 

§ 6 Warunki i zasady udzielanej gwarancji

 

 1. Serwis APPLEMOBILE.PL udziela 6-miesięcznej gwarancji na wady wykonanych prac naprawczych oraz wmontowane do urządzenia części zamienne.
 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty osobistego odbioru urządzenia przez Klienta lub od jego doręczenia Klientowi.
 3. Gwarancja dotyczy jedynie elementów wymienionych przez Serwis i nie jest udzielana na całe urządzenie.
 4. Serwis zabezpiecza urządzenie przed ingerencją osób trzecich plombą gwarancyjną. Ingerencja osób trzecich wewnątrz urządzenia jest równoznaczna z rezygnacją z gwarancji udzielanej przez Serwis. Uszkodzona plomba gwarancyjna jest równoznaczna z ingerencją osób trzecich wewnątrz urządzenia.
 5. Gwarancja nie obowiązuje w razie mechanicznego uszkodzenia urządzenia bądź ingerencji cieczy.
 6. W razie wystąpienia wad, Klient zobowiązany jest dokonać ich zgłoszenia na piśmie oraz dostarczyć na swój koszt urządzenie do Serwisu – w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia.
 7. Jeżeli w wyniku zaniechania dostarczenia urządzenia do Serwisu w terminie o którym mowa w pkt. 6 powyżej, dojdzie do uszkodzenia bardziej rozległego, aniżeli wynikającego z treści zgłoszenia – Serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub wymagać od Klienta udziału w sfinansowaniu kosztów naprawy.
 8. Serwis usunie wady w rozsądnym czasie, niezbędnym do wykonania roszczeń gwarancyjnych.
 9. Gwarancja obowiązuje do ostatniego dnia jej trwania włączenie. Usterki wykryte po zakończeniu gwarancji będą usuwane odpłatnie, jak w przypadku zlecenia Naprawy bądź Próby naprawy.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do niezrealizowania naprawy gwarancyjnej, w zamian za zwrot zapłaconej kwoty z tytułu wykonanej usługi.
 11. Od dnia 1.09.2019 roku Serwis wydaje Karty gwarancyjne na każde urządzenie, które zostało naprawione w Serwisie. W Karcie gwarancyjnej Serwis wpisuje dane urządzenia oraz zakres naprawy objętej gwarancją. Wszystkie telefony naprawione od dnia 01.09.2019 roku do skorzystania z gwarancji, MUSZĄ być dostarczone z oryginalną kartą gwarancyjną. W innym wypadku Serwis będzie odmawiał naprawy gwarancyjnej na podstawie braku dowodu potwierdzającego odpowiedzialność gwarancyjną spoczywająca na Serwisie.

§ 7 Warunki i zasady realizacji Reklamacji

 

 1. W przypadku wykrycia wad i usterek po wykonaniu Naprawy, Klient zobowiązany jest dokonać ich zgłoszenia (ze wskazaniem czy korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi czy udzielonej przez Serwis gwarancji) oraz dostarczyć na swój koszt urządzenie do Serwisu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres serwis@applemobile.pl lub Apollo Rafał Stencel al. Wojska Polskiego 50, 70-475 Szczecin.
 3. Rejestracja Reklamacji Naprawy lub Próby naprawy wysyłkowej, odbywa się zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego Regulaminu. Klient w trybie reklamacyjnym wpisuje w opisie naprawy „REKLAMACJA” oraz numer zlecenia.
 4. Podstawą realizacji Reklamacji jest dowód wykonania usługi np. rachunek (może być kopia) lub faktura (może być sam numer faktury VAT). W przypadku urządzeń naprawianych pod 01.09.2019 roku, dowodem uprawniającym do skorzystania z przysługujących praw gwarancyjnych jest pisemna Karta gwarancyjna.
 5. Serwis rozpozna Reklamację w terminie 14 dni.
 6. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek, Serwis poinformuje o tym fakcie Klienta, który jest uprawiony do odstąpienia od umowy, z jednoczesnym zwrotem kosztów wykonanej Naprawy lub Próby naprawy. Zwrot kosztów wykonanej usługi, wymaga uprzedniego zwrotu przez Klienta części zamiennych zamontowanych w urządzeniu przez Serwis oraz oryginału rachunku lub podpisanej faktury korygującej VAT.
 7. Serwis może ponownie zainstalować elementy uszkodzone, zwrócone Klientowi na jego wezwanie bezpłatnie, jeżeli ten dysponuje takimi.

§ 8 Ceny i metody płatności

 

 1. Cennik usług Serwisu jest dostępny na stronie https://applemobile.pl
 2. Ceny usług niezawartych w cenniku, ustalane są indywidualnie z Klientem.
 3. Ceny mogą zmieniać ulegać zmianie w zależności od zmiany kursu walut.
 4. Na życzenie Klienta, Serwis może wykonać pisemną ekspertyzę urządzenia, której koszt wynosi 50,00 złotych. Opłata pobierana jest z góry. Klient nie może zrezygnować ze zlecenia sporządzenia ekspertyzy.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną Naprawę bądź Próbę naprawy.
 6. Diagnoza i wycena Naprawy bądź Próby Naprawy jest bezpłatna.
 7. Płatność za wykonaną usługę odbywa się z góry, na rachunek bankowy Serwisu APPLEMOBILE.PLbądź z dołu, osobiście lub przy odbiorze odesłanego urządzenia kurierem (przesyłka pobraniowa).
 8. Koszt dostarczenia urządzenia do Serwisu oraz z powrotem do Klienta ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej.
 9. Koszt przesyłki pobraniowej wynosi 29,00 złotych.
 10. W razie braku możliwości Naprawy lub odstąpienia od umowy przez Klienta, Klient ponosi koszt odesłania urządzenia w wysokości 29,00 zł (przesyłką pobraniową).
 11. Cena wysyłki zawiera koszt transportu oraz przygotowania przesyłki do transportu.
 12. Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 13. Serwis dokumentuje wykonanie usługi wystawiając rachunek. Na życzenie Klienta może wystawić fakturę VAT. Klient ma możliwość wymiany paragonu na fakturę VAT w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rachunku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, od dnia 1.1.2020 nie ma możliwości zamiany paragonu na fakturę, anie w drugą stronę. Dokument fiskalny jest wystawiany w sposób zautomatyzowany, zgodnie z decyzją w zleceniu naprawy.
 14. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej i jej powrotu do Serwisu, klient jest obciążony opłatą za transport w każdą ze stron. W przypadku dwukrotnie nieodebranej przesyłki, Klient zobowiązany jest wnieść opłatą za dokonany transport w każdą ze stron przelew. Do tego momentu Serwis nie nada ponownie przesyłki, a Klient będzie obciążony opłatą za przechowanie urządzenia 1.23 zł z VAT za każdy dzień przechowania.
 15. Serwis ma prawo wezwać Klienta do wpłaty bezzwrotnego zadatku na poczet realizowanej usługi. W przypadku wpłaty zadatku na poczet zamawianego elementu, Serwis zobowiązuje się oczekiwać odbiór zamówionego elementów przez 3 miesiące od dnia zamówienia. Po tym terminie zadatek oraz zamówiony element przepada na rzecz Serwisu.

§ 9 Kontakt i ustalenia

Sposoby kontaktu z Serwisem:

  • e-mailowo – pod adresem serwis@applemobile.pl
  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 500 132 200 lub 889 277 288
  • osobiście – w siedzibie Serwisu przy Al. Wojska Polskiego 50/U9 w Szczecinie
  • korespondencyjnie – pod adresem: APOLLO Rafał Stencel Wojska Polskiego 50/U9 70-475 Szczecin.
  • sprawy związane z fakturami i płatnościami – faktury@applemobile.pl

Ustalenia dotyczące zawieranej z Serwisem umowy:

 • Zakres usługi ustalany jest w opisie zlecenia, podczas składania zlecenia przez Klienta za stronę pośrednictwem serwisu internetowego https://applemobile.pl.
 • Wszelkie zmiany zlecenia wymagają formy dokumentowej (mail, list) pod rygorem nieważności. Ustalenia telefoniczne traktowane są jako niebyłe!
 • Zgodę lub rezygnację z naprawy wysyłkowej wymagają formy pisemnej. Prosimy nie dzwonić z informacją dotycząca zgody naprawy, a jedynie odpowiedzieć mailowo na przedstawioną wycenę.

§ 10 Postanowienia końcowe

 

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apollo Rafał Stencel, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apollo Rafał Stencel a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Apollo Rafał Stencel.
  3. W przypadku, gdy Apollo Rafał Stencel nie uznał Reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  4. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść zarówno Klient będący konsumentem jak i Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
  5. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej uokik.gov.pl. 10.5. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
  6. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Postępowanie polubowne ma charakter dobrowolny. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
  7. Klient, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  9. Klient realizujący zlecenie związany jest postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy oraz na których obowiązywanie wyraził zgodę.
  10. Serwis APPLEMOBILE.PL zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego informowania i podania przyczyn jego zmian.

§ 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Apollo Rafał Stencel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Apollo Rafał Stencel o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Apollo Rafał Stencel, al. Wojska Polskiego 50, 70-475 Szczecin, mailowo pod adres serwis@applemobile.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Apollo Rafał Stencel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

 

Dane kontaktowe:

Apollo Rafał Stencel

Al. Wojska Polskiego 50/U9
70-475 Szczecin
NIP: 852-191-36-93
REGON: 812498773
https://applemobile.pl
http://apollo.szczecin.pl
http://myapple.szczecin.pl
http://serwisapple.szczecin.pl
http://pozalaniu.szczecin.pl
Nr konta (Millenium): 59 1160 2202 0000 0002 5200 8943

5/5 - (2 votes)